Home arrow Our Services arrow การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

Active Image1. ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ
       ทางศูนย์ฯ จะจัดหาทีมงานที่ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมาดำเนิน
การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น   การตลาด การค้า
ระหว่างประเทศ  การเงิน   การจัดการ   การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภาย
ในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างการให้บริการ เช่น

       - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
       - การจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
       - การจัดทำแผนธุรกิจ/แผนการตลาด/แผนการลงทุน
       - การวิจัยทางธุรกิจ (การตลาด การเงิน และการจัดการ เป็นต้น)
       - การวางแผนการผลิต
       - การจัดหาและแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับธุรกิจ
       - การศึกษาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       - การปรับปรุงและวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 

 

 

Active Image2. ด้านการจัดสัมมนา ฝึกอบรม และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทาง
       รับจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและ เอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยองค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการสามารถกำหนด
และแจ้งหัวข้อมายังศูนย์ฯ ซึ่งทีมงานของศูนย์ฯจะทำหน้าที่เขียนหลักสูตรที่เหมาะสม
ตลอดจนจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวให้กับองค์กรนั้น
(สามารถดำเนินการให้ได้ทั้งภายในและภายนอก) 
       

       จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในหัวข้อ
ที่น่าสนใจตามความต้องการของตลาด โดยอาจจัดสองเองหรือร่วมมือกับพันธมิตร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่าง เช่น

       - Certificate of Innovation Management for Executives
โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

       - Certificate of Export-Import Management

       - Certificate of Customer Relationship Management เป็นต้น