Home arrow หลักสูตร[NEC] arrow หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

 เนื้อหาของหลักสูตร

 

Module

ชื่อวิชา (Module)

รายละเอียดวิชา

Module 1

นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

มาตรการ/โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ มาตรการสนับสนุนการเงิน สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการลงทุน

Module 2

กิจกรรมปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศและรายละเอียดในการอบรม รวมถึงสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าอบรม

Module 2

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่

การวางแผน และการจัดรูปแบบของธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจใหม่

Module 2

การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

ปัจจัยความสำเร็จและสาเหตุของปัญหาในการทำธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน

Module 3

การบริหารจัดการด้านการตลาด (หลักการตลาดและแผนการตลาด)

หลักการตลาดเบื้องต้น การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และการวางแผนทางการตลาด

Module 3

การบริหารจัดการด้านการตลาด (การวิจัยตลาด)

การออกแบบ รวมรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการรายงานผลวิจัยทางการตลาด

Module 3

การบริหารจัดการด้านการตลาด (เทคนิคการขายและเทคนิคการบริการ)

เทคนิคการขายสินค้าและเทคนิคการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Module 3

การบริหารจัดการด้านการตลาด (กลยุทธ์การตลาด)

การวางกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือทางการตลาด การนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปปฏิบัติ

Module 4

การบริหารจัดด้านคลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน

การเลือกทำเลที่ตั้ง คลังสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน

Module 4

การบริหารการจัดการด้านผลิต

และบริการ

การบริหารจัดการด้านการผลิตและบริการ

Module 5

การบริหารองค์กรและบุคลากร

การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร การบริหารองค์กร

Module 5

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สัญญา กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs

Module 6

การบริหารการเงิน

หลักการบัญชีเบื้องต้น โครงสร้างต้นทุน การจัดทำงบการเงิน การวางแผนทางการเงิน

Module 6

การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจ

Module 7

การจัดทำแผนการลงทุนรายบุคคล

กระบวนการจัดทำแผนการลงทุนรายบุคคล

Module 7

แนะแนวทางเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ

แนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ

 

**เนื้อหาของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**