Home arrow คณะทำงาน arrow คณะทำงาน

คณะทำงาน

Sample Image

 

ตำแหน่ง :   ผู้จัดการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

             :   อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

             :   นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

อื่นๆ

  •             -รองประธานที่ปรึกษา บริษัทจำลองรีจอยซ์  คณะบริหารธุรกิจ
  •             -อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ปี 2549 - 2552
  •             -กรรมการตัดสินแผนการตลาด โครงการ Make a Mix ของ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ภาคกลาง)
  •             -กรรมการผู้ทรงวุฒิสาขาการตลาด วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและนานาชาติ (2550)
  •             -กรรมการโครงการพัฒนาวิจัยคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ (2552)                               
  •             -คอลัมนิสต์ นิตยสารค้าปลีก "เปิดร้าน"
  • (คอลัมน์ Marketing Corner : มุมสบาย สไตล์นักการตลาด)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ :  (2548 - 2550)

- ที่ปรึกษาชมรมการตลาด (2548 - 2551)
- ที่ปรึกษาบริษัทจำลองรีจอยซ์ รุ่นที่ 24 - 27
- กรรมการโครงการ "บริหารนิทรรศน์" ประจำปีการศึกษา 2549
- กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ NEC (กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)     
- กรรมการโครงการประกวดแผนการตลาด "BUBUS MARKETING PLAN CONTEST"
- กรรมการวางแผนประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ (2548)
- คณะทำงานสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) ภาควิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (2549)
- กรรมการโครงการเปิดรั้วสู่มหาวิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจ)  (2548)
- อาจารย์ทีปรึกษา "โครงการประกวดแผนส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจ"
ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (2548)
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตลาด ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ บ.ซีพี เซเว่น อิเลฟเว่น จำกัด
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวดแผนธุรกิจ "คาร์เนชั่น ท้าประลอง"  (2548)
- อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการประกวดแผนการตลาด Mission I'm Possible ของ BrandAge ร่วมกับ AIS ในส่วนภาคกลาง
- อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ Honda Smart Idol
 
 

 ผลงานวิชาการ

- กรณีศึกษา  "การใช้  กลยุทธ์ Cross Selling ในธุรกิจ Wireless Business"  (กรณีศึกษา การทำ Cross selling ในกลุ่มบริษัท Central Restaurant Group :CRG)
- บทความ "SMS Marketing : การตลาดไร้สายที่อยู่รอบๆ ตัวเรา"
- บทความ "SMS Marketing : Implementation and Strategies"
- บทความ "Brand Maintainence กลวิธีเบื้องต้นในการรักษาตราสินค้า"
- บทความ "การวิจัยตลาด กับ 4Ps"
- บทความ "LSM กลยุทธ์ที่น่าสนใจ สำหรับนักการตลาดค้าปลีก"
- บทความ "ทำการตลาดอย่างไร ให้ยั่งยืน"
- บทความ "มาทำการตลาดใ้ห้ธุรกิจตัวเอง กันเถอะ" (Ejournal)
- บทความ "การวิจัยตลาดเพื่อการตลาดสินค้า OTOPs"
- งานวิจัย เรื่อง "การยอมรับของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโรงเรียนกวดวิชาที่ใช้การส่งเสริมการตลาด"
- งานวิจัย เรื่อง "ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ที่มีต่อธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ"
- งานวิจัย เรื่อง "ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้บริโภคกาแฟในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อร้านกาแฟ"
- งานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนเพิ่ม ในธุรกิจแฟรนไชส์"
- งานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์   กรณีศึกษา : เซเว่น อิเลฟเว่น"  
- งานวิจัย เรื่อง "ศึกษาพฤติกรรมของผู้ลงทุนแฟรนไชส์ เซเว่น อิเลฟเว่น"
- งานวิจัย "แนวทางการบริหารจัดการ หอศิลป์ร่วมสมัย"  ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(สนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวัฒนธรรม)
- งานวิจัย "พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยอาหารสด - แห้ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"
( CP Fresh Mart)
- งานวิจัย "ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านค้าปลีกชุมชน" (กรุงเทพมหานคร) 
 

 ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้บริหารธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ และเสื้อผ้าแฟชั่น
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จ้ดการ (สายการตลาด) สถาบัน CAC
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   บ.ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด (เซ็นทรัล กรุ๊ป)
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจไร้สาย (Wireless Business)
บ.ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด (เซ็นทรัล กรุ๊ป)
- พนักงานฝ่ายการตลาด  กลุ่มธุรกิจไร้สาย (Wireless Business)
บ.ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด (เซ็นทรัล กรุ๊ป)
- อาจารย์พิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน CAC , British American, IEQ (2541 - 2544)   
- เปิดธุรกิจสอนพิเศษในรูปแบบ Mini-Class (2535 - 2540) 
 

คุณวุฒิ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเืทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ