Home

Nec'2553


Sample Image

 

***ขยายเวลารับสมัครเพิ่ม จนถึง 11 มิถุนายน นี้***

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

หลักฐานในการสมัคร ได้แก่

  •       -  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (คลิกDownload)
  •       -  หลักฐานการศึกษา (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ: ปวช.)
  •       -  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  •       -  สำเนาบัตรประจำตัวประ ชาชน

        - รายละเอียดแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ หรือรายละเอียดของธุรกิจ/กิจการที่ดำเนินการอยู่

ในกรณีเป็นทายาทธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มธุรกิจแล้ว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1. ประวัติส่วนตัว

            2. เหตุผลที่สนใจเข้าร่วมในโครงการฯ ความคาดหวังในการนำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

            3. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังประกอบการหรือมีแผนการจะจัดตั้ง การวิเคราะห์เบื้องต้นด้านการตลาด

การผลิตสินค้าหรือบริการ แนวทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจนั้น

 

***ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ามายื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กล้วยน้ำไท) โดยจะต้องโทรศัพท์มานัดวันและเวลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

      อ.เปรกมล เชวงชินวงศ์ หรือ อ.วรรณกานต์ คงกระพันธ์

      081-172-2400, 089-458-0884

      https://businessconsulting.bu.ac.th/

     ติดต่อได้ในวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Business Research and Consulting Center : BRCC


porno izle

          เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Active Image

 

หลักการและเหตุผล


          เนื่องจากในปัจจุบันมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก บางแห่งต้องการคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้น บางแห่งกำลังประสบปัญหาในการดำเนินงาน แต่หาแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนไม่ได้เพราะการดำเนินธุรกิจมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย อาทิ ปัจจัยทางด้านการตลาด การผลิต การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้นในฐานะที่คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยกรุงเทพ เป็นคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจมายาวนาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปช่วยกิจการต่างๆ เหล่านี้ จึงจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    (BU Business Consulting Center : BUBCC) ขึ้น โดยทำหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่กิจการต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ