Home arrow About us

Business Research and Consulting Center : BRCC


porno izle

          เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Active Image

 

หลักการและเหตุผล


          เนื่องจากในปัจจุบันมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก บางแห่งต้องการคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้น บางแห่งกำลังประสบปัญหาในการดำเนินงาน แต่หาแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนไม่ได้เพราะการดำเนินธุรกิจมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย อาทิ ปัจจัยทางด้านการตลาด การผลิต การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้นในฐานะที่คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยกรุงเทพ เป็นคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจมายาวนาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปช่วยกิจการต่างๆ เหล่านี้ จึงจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    (BU Business Consulting Center : BUBCC) ขึ้น โดยทำหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่กิจการต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ